Ostatnia księga Biblii, Objawienie św. Jana, jest księgą symboliczną – zawiera opisy licznych postaci, obiektów i wydarzeń, które interpretować można tylko jako obrazowe przedstawienie przez Boga pewnych rzeczy należących do przyszłości.

Jedną z najznamienitszych postaci z tej księgi jest Baranek, zwyciężający zło i wszystkich występujących przeciwko Bogu. Jest on słusznie i bezsprzecznie utożsamiany z Jezusem Chrystusem, mającym dokończyć dzieła wiązania Szatana, a ostatecznie zniszczyć go i wszystkich jego zwolenników. Więcej trudności nastręcza zidentyfikowanie Oblubienicy, małżonki Baranka:
? „I przyszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmioma ostatecznymi plagami, i odezwał się do mnie, mówiąc: Chodź tutaj, pokażę ci oblubienicę, małżonkę Baranka” – Objawienie 21:9.
? „Cieszmy się i radujmy, i oddajmy mu chwałę, bo nadeszło wesele Baranka, a jego małżonka się przygotowała” – Objawienie 19:7.

Liczne wersety Nowego Testamentu, szczególnie zawarte w pismach Apostoła Pawła, wyjaśniają symbolikę ukrytą w małżeństwie mężczyzny i kobiety. W Liście do Efezjan 5:23, 28-32 znajdujemy następujące słowa:
? „Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową kościoła, jest on też Zbawicielem ciała. Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje. Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Pan kościół. Gdyż jesteśmy członkami jego ciała, z ciała jego i z kości jego. Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i kościoła”.

Jest tutaj wyraźne utożsamienie żony z Kościołem. Lecz kim jest ów Kościół? Wiedząc, tak z tych, jak i z innych wersetów (np. List do Kolosan 1:18), że Kościół jest nazywany Ciałem Chrystusa, łatwo możemy znaleźć bezpośrednie wyjaśnienie od Apostoła Pawła – 1 List do Koryntian 12:12, 27:
? „Jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele i wszystkie członki jednego ciała, choć jest ich wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami”.

Apostoł mówił to do wiernych naśladowców Jezusa w tamtym czasie. Nie mówił o Ciele Chrystusowym jako o jakiejkolwiek organizacji, zborach czy zrzeszeniach. Wyraźnie powiedział – każdy człowiek z osobna mógł być członkiem Ciała Chrystusowego, oczywiście jeżeli dochował w swym życiu wierności względem Głowy (jak na to kładzie nacisk w innych miejscach, np. 1. List do Koryntian 6:15-20, Objawienie 2:10).

W ten sposób mamy wyjaśnione znaczenie małżonki Barankowej z Księgi Objawienia, będącej Klasą Kościoła, w skład której wchodzą wierni, powołani przez Boga. W Objawieniu 14:1 znajdujemy ich liczbę – 144 000. Nie oznacza to, że wyłącznie oni zostali zbawieni, tylko że oni dostąpili społeczności z Jezusem jako Jego Oblubienica, podczas gdy pozostali również będą mogli mieć udział w Królestwie Bożym, lecz nie w tym zaszczycie. W ten oto sposób Bóg przygotował swój plan, którego wynikiem będzie zapanowanie sprawiedliwości i szczęścia.

Zdajemy sobie sprawę, że zrozumienie głębokich myśli zawartych w Biblii nie jest łatwe. Tym bardziej zachęcamy Was wszystkich do indywidualnego studiowania Pisma Świętego, które jest niezbędne do rozwoju chrześcijanina.

Pozostaw komentarz

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria