? “Mojżesz pasał stado swego teścia Jetra, kapłana Midianitów. Zaprowadził stado na drugą stronę pustyni i przyszedł do góry Bożej, do Horebu. I Anioł PANA ukazał mu się w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, lecz nie spłonął. Wtedy Mojżesz powiedział: Podejdę i zobaczę to wielkie zjawisko, dlaczego ten krzew się nie spala. A gdy PAN widział, że podchodził, aby to zobaczyć, zawołał do niego Bóg ze środka tego krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu! A on odpowiedział: Oto jestem. Wtedy powiedział: Nie zbliżaj się tu. Zdejmij buty z nóg, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. I dodał: Ja jestem Bogiem twego ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. I Mojżesz zakrył twarz, bo bał się patrzeć na Boga” (2 Moj. 3:1-7 UBG).
Kiedy uważnie przeczytamy ten fragment, dostrzeżemy niezmiernie interesującą rzecz. W wersecie drugim czytamy bowiem, że Mojżeszowi ukazał się Anioł Pana, natomiast wersety następne sugerują, że tym, który objawił się w owym krzewie, był sam Bóg Jahwe. Jak można rozumieć te wersety?

Z pomocą przychodzi nam tzw. „zasada przedstawicielstwa”, silnie obecna w myśli żydowskiej. W idei tej bardzo istotną rolę odgrywał „przedstawiciel” określany hebrajskim terminem “szaliah”. Spójrzmy co na ten temat ma do powiedzenia The Encyclopedia of the Jewish Religion: ? “Przedstawiciel (hebr. szaliah): główna myśl w żydowskim prawie przedstawicielstwa jest wyrażona w powiedzeniu, że „przedstawiciel danej osoby jest uważany za tę osobę” (Ned. 72B; Kidd. 41b). Dlatego też każde działanie wykonane przez prawidłowo ustanowionego przedstawiciela jest uznawane tak samo, jakby wykonał je mocodawca […]”.

Rzymskokatolicki pisarz, Jacek Salij, w jednej ze swoich książek potwierdza tę myśl. Omawiając pewne prerogatywy, jakie Pan Jezus dał swemu Kościołowi, bardzo przytomnie zauważa: ? “Mianowicie istniała w Izraelu instytucja „szaliah”. Nie ma ona odpowiednika w naszych instytucjach prawnych. „Szaliah” było to pełnomocnictwo absolutne; dokonania takiego pełnomocnika ipso facto uznawane były za akty samego mocodawcy i nie wymagały już żadnego potwierdzenia ani ratyfikacji”. Nie oznacza to oczywiście, że przedstawiciel jest tożsamy z mocodawcą, lecz działa w jego imieniu, na jego polecenie i z jego upoważnienia. Stąd czyny, których dokonuje, są działaniami mocodawcy i w taki sposób mogą też być opisywane.

Wiele biblijnych opisów przypisuje z jednej strony pewne działania samemu Bogu, podczas gdy w innych miejscach uszczegółowia je, precyzując, iż dokonywane są za pośrednictwem Bożego anioła. I tak, z jednej strony to sam Bóg przemawia do Mojżesza i daje mu dziesięć przykazań (2 Moj. 19:1-25), z drugiej czyni to jednak za pośrednictwem swego anioła (Dz.Ap. 7:38). To Bóg towarzyszy Izraelowi w czasie wędrówki przez pustynię przebywając w słupie obłoku i ognia (2 Moj. 13:21), jednak również w tym przypadku pośrednikiem jest anioł (2Mojż. 14:19). Podobnie to JHWH rozmawia z Mojżeszem ze środka krzewu płonącego ogniem, lecz dokładniej – czyni to w Jego imieniu anioł. Bóg mówi o tym aniele (2 Moj. 23:20-21 BW): ? “Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w drodze i zaprowadził cię na miejsce, które przygotowałem. Miej się przed nim na baczności, słuchaj głosu jego i nie przeciwstawiaj mu się, bo nie przebaczy występków waszych, gdyż imię moje jest w nim”.

Jest kwestią dyskusyjną, czy ów anioł Pana, tak często wspominany w Starym Testamencie, był jedną, konkretną osobą, czy też wieloma. Istnieje jednak stara chrześcijańska tradycja utożsamiająca owego anioła z Panem Jezusem w swym przedludzkim stanie. Zauważmy ważną rzecz – anioł ów jest szaliahem, ponieważ imię Boga jest „w nim”. Gdy czytamy Nowy Testament, łatwo zauważymy, że nasz Zbawiciel został nazwany “Słowem”. Dostrzeżemy także, iż Bóg „posyła” swego Syna (Jana 6:57), którego mamy słuchać tak, jak Jego samego. Ten Syn przychodzi „w imieniu Ojca” (Jana 5:43), Ojciec „powierza” Jemu swe dzieła (Jana 5:36), oraz wykonuje te dzieła „w Nim” (Jana 14:10). To Jemu jako „dziedzicowi wszechrzeczy” (Hebr. 1:2) zostaje dany lud, który przedtem należał do Boga (Jana 17:6), i to poprzez Niego Bóg wykonuje swą wolę zarówno w niebie jak i na ziemi (Mat. 28:18). To On jest i był “obrazem Boga niewidzialnego” (Kol. 1:15) oraz “odbiciem Jego istoty” (Hebr. 1:3). Jako taki mógł być więc tym Aniołem, przez którego Bóg spełniał swoją wolę i dawał ludziom swoje słowo. Zapewne między innymi te fragmenty Biblii, które przytoczyliśmy wyżej, skłoniły wczesnych chrześcijan do utożsamiania Syna Bożego ze starotestamentowym Aniołem Pana.

Pozostaw komentarz

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria